Informace o zpracování osobních údajů
Společnost Kontakt Fest Production s.r.o. si vás dovoluje jako pořadatel festivalu Kontakt Fest a provozovatel internetových stránek https://kontkatfest.cz/ informovat o rozsahu souvisejícího se zpracováním osobních údajů a o podmínkách nakládání s cookies.

1. SPRÁVCE
Kontakt Fest Production s.r.o.
IČO: 17516790
Sídlo: Veřovice 659, PSČ 742 73
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 90352.

2. K JAKÝM ÚČELŮM JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY
Správce v rámci organizace festivalu, provozuje internetové stránky a v souvislosti s poskytováním dalších doprovodných služeb zpracovává osobní údaje pro následující účely, které jsou v následující části detailně popsány:
● Prodej vstupenek, poskytování doprovodných služeb a organizace festivalu;
● Vedení účetnictví;
● Komunikace s návštěvníky;
● Newsletter a další marketingová komunikace;
● Zajištění bezpečnosti a technického fungování služeb;
● Analýza návštěvnosti internetových stránek;
● Analýza reklamních kampaní;
● Zajištění právní ochrany.


2.1 Prodej vstupenek, poskytování doprovodných služeb a organizace festivalu
Za účelem zajištění prodeje vstupenek, poskytování doprovodných služeb a organizace festivalu správce zpracovává osobní údaje nezbytné k uzavření a plnění kupní smlouvy včetně navazujících administrativních a organizačních činností. Zpracování se týká zejména základních identifikačních údajů kupujícího (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon), fakturačních údajů, dodacích údajů, údajů o obsahu uzavřených smluv, informace o provedených nákupech včetně související komunikace a vyřizování souvisejících požadavků (např. změny dodání, reklamace, storno atd.), informací o platbách a vzájemných závazcích a informací týkajících se organizace festivalu včetně organizační komunikace, kontroly vstupenek v rámci účasti na festivalu. Informace o platebním prostředku (platební karty, benefitní karty apod.) jsou sbírány a spravovány poskytovatelem platebních služeb a nejsou přímo zpracovávány správcem. Prodej vstupenek a objednávka doprovodných služeb probíhá ve spolupráci se společností NFCtron skrze objednávkový systém provozovaný společností NFCtron, která je společným správcem takto získaných údajů. Detailní informace o zpracování osobních údajů v rámci informačního systému NFCtron naleznete na internetových stránkách společnosti NFCtron.
Zpracování těchto údajů je nezbytné pro uzavírání smluv o prodeji a nákupu vstupenek a poskytování doprovodných služeb, zajištění jejich plnění a k řádnému zajištění průběh festivalu. Údaje jsou zpravidla uchovávány minimálně po dobu 3 let od uzavření smlouvy a v případě archivovány po dobu objektivní promlčecí lhůty.


2.2 Vedení účetnictví
Správce jako právnická osoba je povinen vést standardní účetnictví, které může obsahovat informace o uzavřených obchodech a souvisejících závazcích. Pro účely vedení účetnictví jsou zpracovávány údaje o provedených obchodech a platbách včetně ceny, identifikace kupujících a účtenek nebo faktur.
Zpracování těchto údajů je nezbytné pro splnění zákonných povinností správce a jsou uchovávány po zákonnou archivační dobu, která může trvat až 10 let od konce příslušného účetního období.


2.3 Komunikace s návštěvníky
V případě, že kontaktujete správce prostřednictvím zveřejněných kontaktů (včetně live chatu skrze službu Messenger) budou takto obdržené zprávy včetně všech poskytnutých informací zpracovávány týmem zákaznické podpory, aby došlo k řádnému vyřízení vznesených požadavků, dotazů a jiných záležitostí. Tyto informace jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce a uživatele na řešení požadavků, dotazů a jiných záležitostí, které uživatel vznese. Údaje zpracovávané v souvislosti s poskytováním zákaznické podpory jsou uchovávány do vyřešení dané záležitosti a po dobu následujících 6 měsíců.

2.4 Newsletter a další marketingová komunikace
Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru nebo odsouhlasíte zařazení do mailing listu v rámci nákupu vstupenek nebo doprovodných služeb nebo pokud si zakoupíte zboží, může vám správce čas od času zaslat na uvedený e-mail nebo jiný kontakt informace o aktuálních novinkách, o nových produktech a službách, o dalších pořádaných akcích a další relevantní informace. Do kontaktního seznamu bude vaše e-mailová adresa zařazena s Vaším souhlasem potvrzeným skrze zaslaný link. E-mailová adresa bude vedena v kontaktním seznamu adresátů, dokud se z tohoto seznamu neodhlásíte. Z marketingové komunikace se můžete kdykoliv odhlásit tak, že kliknete na odkaz k odhlášení se z odběru, který je součástí každé zasílané zprávy, případně tak, že se svojí žádostí kontaktujete přímo správce. Správce je následně oprávněn evidovat vaši volbu, že si nepřejete zasílat marketingová sdělení.


2.5 Zajištění zabezpečení a technického fungování služeb
Pro řádné a bezpečné provozování internetových stránek a poskytování služeb je nezbytné získávat a zpracovávat určité technické údaje o používání internetových stránek včetně IP adresy, parametrů použitého prohlížeče nebo uložení cookies. Takové zpracování probíhá v souladu oprávněnými zájmy správce a uživatelů na bezpečném a řádném provozu internetových stránek a poskytování služeb.


2.6 Analýza návštěvnosti internetových stránek
Správce v rámci internetových stránek využívá služeb pro analýzu návštěvnosti Google Analytics. Tato služba používá agregovaná statistická data o tom, jak je využívána internetová stránka, přičemž pro jejich fungování je nezbytné zajistit odlišení jedinečných přístupů na internetové stránky. Za tímto účelem jsou zejména používány cookies a podobné technologie, které jsou dále popsány v části 4 níže. Takto získané informace jsou využívány ke zlepšování uživatelského zážitku, identifikaci chyb internetových stránek, a zlepšování kvality služeb. Cookies pro analytiku návštěvnosti jsou uloženy ve vašem prohlížeči pouze pokud to umožňuje v jeho nastavení. Další informace o cookies naleznete v části 4.


2.7 Analýza reklamních kampaní
Správce v rámci internetových stránek využívá služeb pro analýzu efektivity reklamy (např. platformy Google, Seznam). Tyto služby využívají data o přístupech na internetovou stránku, přičemž pro jejich fungování je nezbytné zajistit odlišení jedinečných přístupů na internetové stránky. Za tímto účelem jsou zejména používány cookies a podobné technologie, které jsou dále popsány v části 4 níže. Takto získané informace jsou využívány k měření efektivity reklamy a reklamních kampaní. Marketingové cookies jsou uloženy ve vašem prohlížeči pouze pokud to umožňuje jeho nastavení. Další informace o cookies naleznete v části 4.


2.8 Zajištění právní ochrany
Veškeré shromažďované osobní údaje mohou být zpracovávány za účelem zajištění právní ochrany správce, uživatelů nebo třetích osob pro prokázání a vypořádání právních nároků. Za tímto účelem mohou být veškeré zpracovávané údaje archivovány po dobu alespoň 3 let od data jejich sběru, nejsou-li konkrétní údaje potřebné déle. Zpracování pro tento účel je založeno na oprávněném zájmu správce nebo třetích stran chránit své zájmy, vymáhat své nároky a bránit se proti nárokům třetích osob a řešit spory a stížnosti.

3. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje jsou uchovávány v soukromí a maximálním bezpečí. Pro zajištění kvalitních služeb však správce využívá služeb našich dodavatelů, kteří pro nás zajišťují zejména organizační, marketingové, technické a další služby a mohou zahrnovat zejména:
· poskytovatele nástrojů pro on-line analytiku (uvedeno dále v sekci cookies);
· dodavatele technických IT služeb včetně infrastruktury (poskytovatelé hostingových služeb a servisní podpory);
· účetní, právní a daňoví poradci;
· poskytovatelé platebních služeb;
· poskytovatelé služeb hromadného rozesílání elektronické pošty;
· dopravci;
· externí spolupracovníci.
Dodavatelé mohou mít v souvislosti s poskytováním služeb přístup k některým osobním údajům, avšak pouze v nezbytném rozsahu k řádnému zajištění konkrétní služby. Bezpečí osobních údajů je u dodavatelů zajištěno prostřednictvím jejich smluvních závazků včetně závazku mlčenlivosti. V zákonem předvídaných případech může být správce povinen předat některé údaje orgánům státní správy včetně orgánů činných v trestním řízení nebo soudů. Dále jsou uvedeny informace o zpracování osobních údajů u nejdůležitějších zpracovatelů.


3.1 Google
V rámci internetových stránek jsou používány služby Google Analytics, Google Ads a Google Tag Manager pro analýzu návštěvnosti a měření efektivity reklamy. Tyto služby poskytuje společnost Google LLC se sídlem v USA. Správce uzavřel se společností Google LLC smlouvu o zpracování údajů na základě standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí.


3.2 Meta (Messenger)
V rámci internetových stránek je používána služba Messenger pro zajištění funkce live-chat pro komunikaci se zákaznickou podporou. Tato služba je poskytována společností Meta. Při sdílení údajů s poskytovatelem této služby může docházet k předání údajů do třetích zemí mimo EU včetně USA. Správce uzavřel s poskytovatelem smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s GDPR na bázi standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí.


3.3 Platební zprostředkovatelé
Při prodeji vstupenek a zboží využívá Správce ke zpracování plateb platební bránu nebo služeb ke zpracování plateb skrze další platební prostředky (benefitní karty a jiné). V rámci zpracování plateb jsou s provozovatelem platební brány nebo dalších platebních prostředků sdíleny údaje týkající se předmětné transakce. Provozovatel platební brány nebo jiného platebního prostředku také může sbírat další údaje nezbytné ke zpracování plateb včetně údajů o platebních kartách, benefitních kartách nebo bankovních účtech. Při sdílení údajů s poskytovatelem může v některých případech (např. Google Pay) docházet k předání údajů do třetích zemí mimo EU včetně USA. Správce uzavřel s poskytovateli smlouvy o zpracování osobních údajů v souladu s GDPR na bázi standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí.


3.4 NFCtron
Prodej vstupenek probíhá skrze objednávkový systém NFCtron, který zajišťuje sběr a zpracování příslušných údajů nezbytných k zajištění prodeje vstupenek a objednávky doprovodných služeb. Osobní údaje jsou následně zpřístupněny správci.

3.5 Ecomail
Rozesílání hromadných zpráv elektronické pošty včetně vedení seznamu adresátů probíhá ve spolupráci s poskytovatelem služby Ecomail. Správce uzavřel s poskytovatelem smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s GDPR na bázi standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí.

4. COOKIES


4.1 Co to jsou cookies
Internetové stránky používají tzv. cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které jsou ukládány na vaše zařízení internetovými stránkami, které navštívíte. Jsou široce využívány k zajištění fungování stránek nebo zefektivnění jejich fungování, stejně jako k zajištění informací jejich provozovatelům. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro vaše zařízení ani pro jeho software.


4.2 Nezbytné technické cookies
Na internetových stránkách jsou používány cookies k zajištění jejich řádného fungování a pro zabezpečení provozu internetových stránek (zejména objednávky a e-shop). Tyto cookies jsou nezbytné pro řádné poskytování služeb. Jedná se především o cookies pro ukládání informace o relaci (nákupy, objednávky) a pro ukládání uživatelského nastavení (např. jazyková preference). Pokud je uložení těchto cookies zakázáno nastavením prohlížeče, nemusí být možné poskytnout nabízené služby řádně nebo vůbec.


4.3 Analytické cookies
Na internetových stránkách jsou využívány níže uvedené služby třetích stran pro analytiku návštěvnosti, které ke svému fungování používají cookies.

Google Analytics
Služba Google Analytics používá shromážděné informace z cookies nebo jiných prvků internetové stránky k analýze způsobu používání internetových stránek. Informace uložené v cookies o používání internetových stránek (včetně IP adresy) budou poskytnuty společností Google. a uložené na serverech společnosti Google. Všechny takto získané údaje budou zpracovány anonymně ke zpracování analýz pro správce.


4.4 Marketingové cookies
Na internetových stránkách jsou používány nástroje třetích stran založené na technologii cookies používané ke sledování efektivity reklamních kampaní správce v rámci platforem těchto třetích stran.


Google Ads a Google Tag Manager
V rámci internetových stránek je používán nástroj Google Ads a Google Tag Manager pro remarketing a vyhodnocování účinnosti reklamy zadané u společnosti Google. Tyto nástroje jsou používány ke sledování přesměrování z reklam platformy Google pro statistické účely a sledování účinnosti této reklamy. Takto shromážděné údaje jsou pro správce anonymní, ale jsou ukládány a zpracovávány společností Google.

4.5 Nastavení cookies
Prohlížeč lze nastavit tak, aby odmítal všechny cookies nebo jen některé. Jak nastavit předvolby prohlížeče se lze dozvědět zpravidla v nápovědě daného prohlížeče. V případě odmítnutí ukládání veškerých cookies, nemusí internetové stránky a nákup vstupenek a doprovodných služeb fungovat správně nebo nemusí být možné poskytovat tyto služby zcela. Po návštěvě internetových stránek můžete také z prohlížeče odstranit všechny uložené cookies, abyste maximalizovali své soukromí.

5. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ
Objednávkový systém pro zpracování objednávek vstupenek a doprovodných služeb nebo nákupů zboží včetně propojení na zprostředkovatele platebních služeb funguje zcela automatizovaně. Pokud máte problém se zpracováním vaší objednávky prostřednictvím objednávkového systému, obraťte se na správce prostřednictvím některého z uveřejněných kontaktů a správce přezkoumá fungování automatizovaného systému ve vašem případě a případně zajistí náležitou nápravu.

6. POUČENÍ O PRÁVECH
V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva: (1) právo na přístup k osobním údajům, (2) právo na opravu nepřesných osobních údajů, (3) právo na omezení zpracování, (4) právo na výmaz osobních údajů, (5) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, (6) právo odvolat souhlas, (7) právo na přenositelnost údajů a (8) právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Správce může potřebovat ověřit vaši totožnost, když podáte žádost o uplatnění některého z uvedených práv, a je oprávněn vyžádat si další informace, aby mohl vaší žádosti vyhovět.


6.1 Právo na přístup k osobním údajům
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte na základě žádosti právo na poskytnutí informací o zpracování osobních údajů a na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.


6.2 Právo na opravu
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné, neaktuální nebo jinak nesprávné, můžete se na nás obrátit a my zajistíme náležitou nápravu.


6.3 Právo na omezení zpracování
V případech, kdy jsou zpracovávané údaje nepřesné nebo jste podali námitku, máte údajů žádat o omezení zpracování. Po dobu omezení budou osobní údaje pouze uloženy a nebudou s nimi prováděny žádné operace bez vašeho souhlasu. Omezení zpracování trvá po dobu, po kterou trvá některá z výše
uvedených situací (např. vyhodnocení námitky, nebo do provedení opravy). O případném ukončení omezení budete informováni.


6.4 Právo na výmaz
V případech, kdy odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů nebo osobní údaje již nejsou potřebné, máte právo žádat o výmaz takových osobních údajů. V některých případech je však právo na výmaz omezeno. Například osobní údaje, které jsou zpracovávané na základě zákonných povinností nelze vymazat před uplynutím zákonem stanovených archivačních lhůt.


6.5 Právo podat námitku
Proti zpracování založenému na základě oprávněného zájmu a pro přímý marketing můžete podat odůvodněnou námitku. Oprávněnost námitky bude posouzena a o rozhodnutí budete vyrozuměni prostřednictvím zvoleného kontaktu.


6.6 Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu můžete tento souhlas kdykoli odvolat.


6.7 Právo na přenositelnost
V případě, že jsou Vámi předané osobní údaje v souvislosti s plněním smlouvy nebo na základě souhlasu zpracovávány zcela automatizovaně a jsou uloženy ve strukturovaném, strojově čitelném formátu, máte právo na jejich poskytnutí ve strukturovaném strojově čitelném formátu. Takové zpracování však v současné době neprovozujeme.


6.8 Právo podat stížnost k dozorovému orgánu
Pokud máte pocit, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno podle zákona, máte možnost obrátit se na příslušný dozorový orgán v místě svého bydliště, místa, kde pracuje, nebo místa, kde došlo k porušení jeho práv. V České republice je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. ÚČINNOST A ZMĚNY


7.1 Změny
Správce si vyhrazuje právo detaily zpracování osobních údajů dle potřeby změnit. V takovém případě bude nové znění informace o zpracování osobních údajů zveřejněno na internetových stránkách.


7.2 Účinnost
Tato informace o zpracování osobních údajů je vydávána s účinností ke dni 31. 3. 2023.

8. KONTAKTNÍ INFORMACE
V případě jakýchkoli dotazů nebo v souvislosti s některým z výše uvedených práv, můžete využít některý z následujících kontaktů:
E-mail: info@kontaktfest.cz