Návštěvní řád festivalu Kontakt Fest

Vážení účastníci life-style festivalu Kontakt Fest, abyste si mohli užít festival v co největší pohodě a bezpečí, dodržujte prosím pokyny pořadatele a níže uvedené podmínky účasti na festivalu. Cílem všech opatření je bezproblémový a bezpečný průběh festivalu. 

Zakoupením vstupenky je uzavřena mezi organizátorem festivalu Kontakt Fest Production s.r.o. a účastníkem festivalu smlouva o účasti na festivalu Kontakt Fest.

Každý účastník obdrží identifikační náramek na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu festivalu a nahrazuje vstupenku. Děti do 12 let věku včetně, mají vstup zdarma za doprovodu zákonného zástupce či osoby vykonávající dozor. Za ztracenou, nepoužitou nebo zničenou vstupenku nebo identifikační náramek se náhrada neposkytuje. Účastník se touto smlouvou (zakoupením vstupenky nebo obdržením identifikačního náramku) zavazuje obeznámit s Návštěvním řádem life-stylového festivalu Kontakt Fest a dodržovat jeho podmínky. V případě porušení podmínek bude návštěvníkovi odebrán pásek a bude vyveden z areálu.

Na life-stylovém festivale Kontakt Fest je účastníkům zakázáno:

Vnášet do prostoru areálu festivalu:

 • Zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sečné, úderné, či bodné zbraně
 • Spreje, leptavé, hořlavé, barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňujícími zdraví
 • Skleněné láhve, PET láhve o objemu větším než 0,5 litru na osobu, poháry, džbány, plechovky, konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu
 • Ohňostroje, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení
 • Alkoholické nápoje a drogy jakéhokoliv druhu
 • Kufry, velké tašky a velké batohy, deštníky (výjimkou jsou malé, skládací deštníky i tak upřednostňujeme spíše pláštěnku)
 • Fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely pořizování zvukových a obrazových záznamů profesionální a poloprofesionální technikou v průběhu festivalu. Fotografovat profesionálními fotoaparáty je povoleno pouze předem akreditovaným fotografům. Účastníci si mohou vnést pouze neprofesionální automatické fotoaparáty
 • Vlastní jídlo a pití – výjimku tvoří pouze dětská strava a pití.

Dále je zakázáno:

 • Užívat toxické, omamné, návykové a psychotropní látky
 • Vstupovat do prostorů, které nejsou účastníkům povoleny (např. prostory zázemí festivalu)
 • Jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice
 • Vhazovat cizí předměty či tekutiny na produkční plochu nebo na účastníky festivalu
 • Vjíždět do areálu festivalu v autech, na motocyklech, kolech, kolečkových bruslích, skatech, koloběžkách, zvířatech atp.
 • Šířit poplašnou zprávu a vyvolávat paniku
 • Ničit zařízení areálu festivalu
 • Popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty v areálu festivalu. 
 • Provádět tělesnou potřebu jinde, než na místech k tomu určených – mobilní WC
 • Bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující marketingovou značku hudebního festivalu Kontakt Fest
 • Rozdávat či umisťovat v areálu jakékoliv reklamní a propagační materiály, či provozovat jiné marketingové aktivity bez povolení organizátora

Na hudebním festivale Kontakt Fest jsou účastníci povinni:

 • Dodržovat Návštěvní řád hudebního festivalu Kontakt Fest, řídit se pokyny organizátora festivalu nebo jím pověřených osob, jakož i policie, hasičů, záchranné služby a dodržovat právní předpisy ČR
 • Nosit identifikační náramek pevně nasazený a nepoškozený na zápěstí po celou dobu pobytu v areálu festivalu a na požádání organizátora festivalu nebo pořadatelské služby identifikační náramek předložit ke kontrole. V případě, že účastník při kontrole nebude vlastníkem identifikačního náramku, bude si muset identifikační náramek zakoupit nebo neprodleně opustit areál festivalu. Po sundání identifikačního náramku ze zápěstí pozbývá identifikační náramek platnosti
 • Používat k placení u všech prodejců pouze náramek s čipem k tomu určený. Nelze používat hotovost.
 • Identifikační náramek je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno
 • Při vstupu do areálu festivalu musí každý účastník projít bezpečnostní prohlídkou, která je prováděna pořadatelskou službou. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a jednotlivé vnášené předměty. Při odmítnutí bezpečnostní prohlídky nebude účastník vpuštěn do areálu festivalu
 • Každý účastník se musí chovat tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, stejně tak jako zařízení v areálu festivalu, a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby
 • Uhradit škody, které byly způsobeny na zařízení areálu festivalu nebo na majetku ostatních účastníků
 • Udržovat čistotu a pořádek, vyvarovat se jakémukoliv konání, které ohrožuje zdraví, nebo majetek účastníků a účinkujících
 • Ohlásit organizátorovi zjištěnou závadu, která může způsobit poškození zdraví osob nebo majetku
 • Při úrazu či jiné mimořádné události v areálu festivalu uvědomit ihned organizátora festivalu prostřednictvím pověřené osoby
 • Pohybovat se ve vlastním zájmu v prostorách areálu festivalu opatrně a vyvarovat se úrazu. Pohybovat se pouze v prostorách pro účastníky festivalu určených. Jakékoliv narušení nebo nerespektování vymezených prostor je považováno za hrubé porušení Návštěvního řádu life-stylového festivalu Kontakt Fest a takto neukázněný účastník bude okamžitě z areálu festivalu vykázán bez nároku na vrácení vstupného
 • Odkládat odpadky výhradně do nádob k tomuto určených, neuposlechnutí bude považováno za hrubé porušení Návštěvního řádu hudebního festivalu Kontakt Fest.

Účastník hudebního festivalu Kontakt Fest:

 • Může do areálu festivalu vstupovat pouze se souhlasem organizátora festivalu
 • Může vstoupit do areálu festivalu s kočárkem
 • Může vstoupit do areálu festivalu se psem, ten však musí být na vodítku a musí mít nasazený košík po celou dobu návštěvy festivalu
 • Může vstoupit do areálu s karimatkou či dekou
 • Může vstoupit do areálu se skládací židlí
 • Se účastní festivalu výlučně na vlastní odpovědnost
 • Bere na vědomí, že bez identifikačního náramku nebo při porušení jiných podmínek účasti na festivalu ztrácí právo na vstup do areálu festivalu. Při podezření ze spáchání trestného činu podle platných právních předpisů ČR bude předán Policii ČR
 • Odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí na zařízení areálu festivalu nebo na majetku ostatních účastníků. Náhrada škody bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR
 • Souhlasí s pořizováním fotografií, audio a video záznamů jeho osoby pro umělecké, zpravodajské, reklamní a propagační účely, a to bez nároku na odměnu
 • Účastník, který si bude maskovat obličej kuklou, čepicí apod. z důvodu znemožnění jeho identifikace, bude okamžitě vyveden pořadatelskou službou z areálu festivalu, bez nároku na vrácení vstupného
 • Za nezletilé účastníky festivalu odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými účastníky dohled

Organizátor hudebního festivalu Kontakt Fest je oprávněn:

 • Vyvést účastníka festivalu za asistence pořadatelské služby z areálu festivalu, a to při porušení Návštěvního řádu hudebního festivalu Kontakt Fest, nebo jestliže shledá chování účastníka nepřístojným
 • Provádět prostřednictvím pořadatelské služby kontrolu osob a jejich zavazadel při vstupu do areálu festivalu
 • Dávat pokyny účastníkům festivalu za účelem: zachování bezpečného průběhu konání festivalu, ochraně zdraví účastníků a ochraně majetku
 • Měnit program festivalu v případě neočekávaných událostí včetně předčasného ukončení celého festivalu
 • Organizátor festivalu neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků festivalu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů organizátorem a v přímé souvislosti s tímto porušením
 • Kromě organizátora festivalu je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním Návštěvního řádu hudebního festivalu Kontakt Fest také pořadatelská služba
 • Návštěvní řád hudebního festivalu Kontakt Fest je vyvěšen u vstupního vchodu
 • Pro poskytování první pomoci při úrazech a nevolnostech je v areálu festivalu umístěno viditelné místo první pomoci

V PŘÍPADĚ NEBEZPEČÍ VOLEJTE:

150 – HASIČSKÝ ZÁCHRANÝ SBOR

155 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

158 – POLICIE ČR

112 – LINKA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

Místo konání Jak se dostanete na Horečky?

Úžasné místo uprostřed beskydské přírody.